REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

OLIMPIADELOR LA DISCIPLINELE  DIN ARIA CURRICULARĂ „ TEHNOLOGII”

 

Capitolul I Cadrul general

Art. 1. – (1) Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” numite în continuare Olimpiade şi este elaborat în baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012.

 Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” sunt stabilite având în vedere următoarele criterii:

 interesul elevilor, numărul de participanţi şi rezultatele obţinute de către aceştia în ultimii ani;

 olimpiadele la care participă elevi din cel puţin 70% dintre judeţele în care se asigură studiul disciplinei/şcolarizarea domeniului/clasei de studiu.

 Programele pentru olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” sunt publicate pe pagina web a MECTS  edu.ro.

Art. 2. – (1) Olimpiadele se adresează elevilor din învăţământul liceal, filiera tehnologică şi celor din învăţământul gimnazial capabili de performanţe deosebite în domeniile studiate. Olimpiadele urmăresc să stimuleze elevii cu performanţe înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ.

 La această competiţie pot participa elevi de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, de la învăţământ de stat sau de la învăţământul particular sau confesional, la clasa la care sunt înscrişi în anul de desfăşurare a olimpiadei.

Art. 3. – (1) Etapa naţională a olimpiadelor se organizează pentru domeniile, calificările şi clasele precizate în Calendarul olimpiadelor şcolare naţionale.

 Pentru alte domenii decât cele prevăzute la alin. (1) se pot organiza olimpiade, la nivel judeţean şi/sau regional, în funcţie de resursele proprii ale inspectoratelor şcolare şi de sponsorizări. Pentru organizarea acestor olimpiade este necesar să existe programe de concurs.

Art. 4. – Etapele de desfăşurare a olimpiadelor sunt: pe şcoală, locală/sector al municipiului Bucureşti, judeţeană/municipiul Bucureşti şi naţională.

Capitolul II Organizarea olimpiadei

Art. 5. – (1) Olimpiadele sunt organizate de MECTS, prin inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ subordonate, în parteneriat cu autorităţile administrative publice locale, cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară sau din afara ţării, cu edituri, organizaţii nonguvernamentale, agenţi economici reprezentativi, asociaţii patronale din domeniile economice pentru care se organizează formare profesională, organizaţii sindicale şi organizaţii ale societăţii civile, structuri asociative locale, instituţii de cultură etc.

 Responsabilitatea organizării şi desfăşurării olimpiadelor revine, în funcţie de etapă, unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratelor şcolare, Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (DGEÎTPV) din MECTS.

Art. 6. – (1) Olimpiadele se organizează pentru elevii din învăţământul:

 gimnazial (pentru disciplina educaţie tehnologică) – clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a;

 liceal – clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă şi clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă pentru domeniile/calificările/clasele menţionate în Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare.

 Pentru elevii din învăţământul gimnazial şi pentru cei din învăţământul liceal, etapa naţională reprezintă etapa finală.

Art. 7. – Comisiile de organizare şi evaluare ale olimpiadelor pentru etapele pe şcoală, locală/sector şi judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt constituite şi funcţionează conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Art. 8. – Etapele pe şcoală, locală/sector al municipiului Bucureşti şi judeţeană/a Municipiului Bucureşti vor fi organizate şi desfăşurate cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Art. 9. – (1) Pentru etapa naţională, Comisiile Centrale ale Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”, numite în continuare Comisii Centrale ale Olimpiadelor, se constituie pentru fiecare domeniu/calificare/clasă menţionat/ă în Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, la propunerea inspectorilor generali din cadrul MECTS, sunt avizate de directorul general al DGEÎTPV şi sunt aprobate de Secretarul de Stat pentru învăţământul preuniversitar, preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Coordonarea Competiţiilor Şcolare.

 Comisiile Centrale ale Olimpiadelor vor fi constituite în baza propunerilor Comisiilor de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, transmise după desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti, care îşi asumă răspunderea că membrii propuşi nu au în concurs elevi pe care i-au pregătit sau care le sunt rude până la gradul al III-lea inclusiv, pentru domeniul/calificarea/clasa la care sunt propuşi. În acest sens, la reunirea comisiilor la etapa naţională preşedintele şi vicepreşedintele comisiei vor dispune completarea declaraţiei de incompatibilitate de către membrii comisiilor.

 Componenţa Comisiilor Centrale ale Olimpiadelor este cea prevăzută în Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Art. 24, alin. 2).

 Preşedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei este un cadru didactic universitar cu autoritate ştiinţifică şi profesională şi cu expertiză în evaluare în învăţământul preuniversitar.

 La constituirea comisiilor se va ţine cont ca unul din membrii comisiei să cunoască limba minorităţilor pentru care se solicită traducerea subiectelor. Se recomandă ca sarcinile de lucru ale acestor membri ai comisiei să se axeze, în special, pe traducerea cât mai fidelă a subiectelor.

Art. 10. – (1) La etapa naţională, din fiecare judeţ, participă câte un singur elev, primul clasat la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti la domeniile/calificările/clasele specificate în Calendarul olimpiadelor şcolare naţionale, cu respectarea punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.

 La etapa naţională, din municipiul Bucureşti participă primii trei clasaţi la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru fiecare domeniu/calificare/clasă prevăzut/ă în Calendarul olimpiadelor şcolare naţionale.

 Nu se admite nicio derogare de la prevederile alin (1), respectiv (2).

 Nu se admite suplimentarea numărului de locuri acordate judeţului/municipiului Bucureşti.

 După afişarea rezultatelor finale, de la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte şi comunică, prin aplicarea criteriilor de departajare în conformitate cu prevederile art. 24, alin. (1) din prezentul regulament, lista cu elevii care vor participa la etapa naţională.

 În cazul în care unul dintre elevii din lista comunicată pentru etapa naţională nu poate participa la olimpiadă, inspectorul de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar comunică, prin adresă oficială, DGEÎTPV şi judeţului în care se organizează şi se desfăşoară această etapă, numele, prenumele, şcoala de provenienţă a următorului elev din ierarhia domeniului/clasei care îl va înlocui.

 Orice înlocuire a unui elev în alt mod decât cel menţionat la alin. (6) atrage după sine eliminarea celui în cauză din concurs.

 Calificarea elevilor pentru participarea la toate etapele ulterioare ale olimpiadelor este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 70 de puncte.

Art. 11. – (1) Fiecare Comisie de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti va transmite, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, baza de date care va cuprinde:

 lista elevilor participanţi la etapa naţională (se vor utiliza modelele din tabelul 1 – Anexa 1). La întocmirea listelor se vor menţiona candidaţii care aparţin minorităţilor naţionale, care au studiat disciplinele de concurs în limba maternă şi care doresc să susţină proba scrisă în limba respectivă;

 lista cadrelor didactice propuse pentru a face parte din Comisiile Centrale ale Olimpiadelor (se vor utiliza modelele din tabelul 2 – Anexa 1). La întocmirea listelor se vor menţiona cadrele didactice propuse să aibă şi calitatea de traducător;

 lista cadrelor didactice însoţitoare, care va fi transmisă la inspectoratul şcolar al judeţului organizator al etapei naţionale.

 Modificări în listele transmise în tabelele 1 şi 2 din Anexa 1 nu pot fi operate decât în cazuri excepţionale şi numai cu acordul MECTS, obţinut prin solicitarea scrisă a inspectorului şcolar general din judeţul respectiv.

 Pentru completarea tabelului 2 din Anexa 1 vor fi propuse cadre didactice care:

 îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 29 (1) şi (2) din Metodologia-cadru de organizare si desfăşurare a competiţiilor şcolare;

 au cunoştinţe de operare pe calculator;

 confirmă participarea la Comisiile Centrale ale Olimpiadelor.

Art. 12. – Programul desfăşurării etapei naţionale a olimpiadelor va fi propus de către inspectorul de specialitate din judeţul gazdă şi avizat de DGEÎTPV din MECTS şi va corespunde perioadei din Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare.

Capitolul III Probele de evaluare

Art. 13. – Probele de evaluare susţinute de concurenţi la toate etapele olimpiadelor sunt probe individuale şi se desfăşoară astfel:

1.      Proba scrisă (PS) în cadrul căreia se evaluează competenţele generale specifice domeniului/competenţele specifice disciplinei, conform precizărilor prevăzute în Anexa 2;

2.      Proba practică (PP) în cadrul căreia se evaluează competenţele şi abilităţile practice specifice domeniului/di sciplinei.

Art. 14. Timpul de lucru la toate etapele este de:

1.      Proba scrisă: 180 minute;

2.      Proba practică: între 20 – 180 minute, în funcţie de specificul calificării profesionale din cadrul domeniului.

Art. 15. – (1) Responsabilitatea elaborării subiectelor şi modalitatea de desfăşurare a probelor Olimpiadelor la etapele premergătoare etapei naţionale revine comisiilor de organizare şi evaluare de la nivelul şcolii, localităţii/a sectorului sau judeţului/a municipiului Bucureşti, conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

 Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, subiectele pentru ambele probe sunt elaborate de comisiile de organizare şi evaluare a olimpiadelor constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate conform structurii stabilite la nivel naţional.

 La etapa naţională, responsabilitatea elaborării subiectelor revine grupului/grupurilor de lucru din cadrul Comisiilor Centrale ale Olimpiadelor, desemnat/e în acest sens.

 Subiectele şi baremele de corectare şi notare, atât pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti cât şi pentru etapa naţională, sunt elaborate în conformitate cu formatele şi precizările anexate (Anexele 2, 3, 4 şi 5). Se elaborează o singură variantă pentru proba scrisă, căreia i se va asigura securitatea corespunzătoare.

 La proba practică comisia poate decide, în funcţie de condiţiile concrete ale probei şi de baza materială existentă, elaborarea mai multor variante de subiecte, dintre care, în dimineaţa probei, se va alege prin tragere la sorţi varianta probei de concurs.

Capitolul IV Evaluarea probelor, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea rezultatelor finale

Art. 16. – (1) Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea prevederilor cuprinse în secţiunea B. Desfăşurarea probelor de evaluare, din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

 La toate etapele Olimpiadelor, evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa la care evaluează, nominalizaţi în comisii pentru fiecare etapă.

Art. 17. – (1) Evaluarea la toate etapele olimpiadelor se face cu respectarea baremului de corectare şi notare.

 Rezultatele probelor sunt apreciate, prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor de corectare şi notare.

 La proba scrisă, profesorii evaluatori vor marca, cu roşu, greşelile prin sublinierea acestora.

 Evaluarea pe baza baremului de corectare şi notare se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

Art. 18. – În conformitare cu prevederile Art. 49, alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă.

Art. 19. – (1) Rezolvarea contestaţiilor se desfăşoară astfel:

1.      Comisiile discută cu elevii care depun contestaţii (nu cu cadrele didactice însoţitoare sau cu părinţii) pe baza lucrării scrise.

2.      Dacă elevul îşi retrage contestaţia este solicitat să specifice acest lucru sub semnătură.

3.      Dacă elevul îşi menţine contestaţia, se numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor.

 Termenul de depunere al contestaţiilor se comunică în momentul afişării rezultatelor iniţiale.

 Punctajul acordat de comisia de contestaţii rămâne definitiv la oricare dintre etapele olimpiadelor.

 În baza prevederilor art. 44, alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, rezultatele obţinute de concurenţi la proba practică nu pot fi contestate.

Art. 20. – La toate etapele olimpiadelor, comisia de contestaţii este formată din cadre didactice care nu au participat la evaluarea iniţială a lucrării.

Art. 21. – (1) La etapa naţională, contestarea rezultatelor obţinute se face prin completarea de către elevul concurent a formularului pus la dispoziţie de Comisiile Centrale a Olimpiadelor, pe care îl vor semna atât acesta cât şi un membru al comisiei desemnat în acest sens.

(2) Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoţitor, coleg etc.) în absenţa elevului în cauză.

Art. 22. – La proba practică participă toţi elevii care au obţinut la proba scrisă cel puţin 50 puncte.

Art. 23. – Calculul mediei finale în urma susţinerii probelor de concurs se face, pentru toate olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” (inclusiv Educaţia tehnologică), astfel:

M=(Pps+Ppp)/2

PPS – punctaj final la proba scrisă după rezolvarea contestaţiilor, Ppp – proba practică.

Art. 24. – (1) In vederea participării la etapa naţională, dacă după desfăşurarea celor două probe de concurs (prevăzute în Capitolul III) şi după rezolvarea contestaţiilor, pe primul loc se situează doi sau mai mulţi concurenţi cu medii finale egale, departajarea se face astfel:

 concurenţii se departajează prin nota cea mai mare la proba scrisă;

 dacă notele la proba scrisă coincid, se va desfăşura o probă de departajare, cu subiecte din tematica probei practice.

 Membrii comisiei de evaluare pentru proba de departajare vor fi alţii decât cei care au participat anterior la evaluare.

 După finalizarea tuturor probelor Olimpiadelor, Comisia de organizare şi evaluare/Comisia centrală va afişa rezultatele finale, numai în ordine alfabetică.

Art. 25. – (1 ) Comunicarea rezultatelor obţinute de către elevi la probele de concurs se realizează prin afişarea, de regulă, după fiecare probă scrisă sau practică în ziua susţinerii probei respective.

(2) La toate etapele Olimpiadelor, rezultatele finale ale probei scrise se comunică în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea intervalului orar destinat rezolvării contestaţiilor, conform prevederilor Art. 50, alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Art. 26. În conformitate cu prevederile Art. 52 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, rezultatele finale ale competiţiilor sunt afişate înainte de festivitatea de premiere.

Capitolul V Premierea

Art. 27. – (1) La toate etapele olimpiadelor, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute calculate conform prevederilor art. 23 din prezentul regulament.

 La etapele anterioare etapei naţionale, modul de acordare a premiilor respectă prevederile Art. 54 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

 La etapa naţională, la fiecare clasă, se acordă câte 3 premii (de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni în funcţie de numărul de participanţi de la fiecare domeniu/calificare/clasă (cel mult 10% din numărul participanţilor).

 În conformitate cu prevederea din Art. 55, alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în situaţia punctajelor egale, prin decizie motivată, Comisia Centrală a Olimpiadelor aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare, în vederea ierarhizării şi acordării doar a câte unui premiu/domeniu/calificare/clasă:

 punctajul obţinut la proba scrisă;

 punctajul obţinut la subiectul al IlI-lea din cadrul probei scrise.

 Dacă, după aplicarea acestor criterii, nu există posibilitatea departajării, comisia poate decide acordarea aceluiaşi premiu pentru punctaje egale, cu condiţia respectării numărului maxim de 3 premii.

 Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul acordării menţiunilor a căror număr nu trebuie să depăşescă 10% din numărul de participanţi.

 La etapa naţională a olimpiadelor, la fiecare clasă, premiile se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea limitei minime de 70 puncte.

Art. 28. – (1) La etapa naţională a olimpiadelor, premiile şi menţiunile acordare de MECTS constau în diplome semnate de ministrul educaţiei însoţite de bani, conform cuantumului aprobat prin ordin al ministrului.

 Premiile speciale se acordă conform prevederilor Art. 56, alin. (1) şi (2) din Metodologia- cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

 Premiile speciale pot fi în bani, cărţi, obiecte de birotică şi papetărie, excursii, tabere, atât în ţară, cât şi în străinătate etc. şi pot fi însoţite de diplome acordate de societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, universităţi, autorităţi locale sau alţi sponsori.

 Premiile speciale pot fi acordate independent sau se pot adăuga premiilor şi menţiunilor acordate de MECTS.

Capitolul VI Raportarea rezultatelor finale către MECTS

Art. 29. – (1) Rezultatele finale vor fi consemnate pe domenii/calificări/clase conform modelulului anexat (Model tabel rezultate finale, Anexa 6). Se vor introduce în dosare şi listele participanţilor la fiecare profil/domeniu/clasă, utilizând formatul de la Model tabel rezultate.

 Pentru realizarea unor statistici la nivelul MECTS, se vor completa şi fişele raport pentru fiecare profil/domeniu/clasă (Anexa 7).

 Toate subiectele şi baremele (în copie) precum şi tabelele cu datele solicitate (în original) vor fi transmise prin delegatul MECTS (inclusiv în format electronic, pe un CD). La aceste documente se adaugă şi diplomele MECTS neutilizate sau anulate.

 Fişierele cu subiecte şi bareme vor fi redactate în WORD cu păstrarea formatului şi fonturilor recomandate.

 Tabelele cu rezultate şi datele statistice vor fi redactate în format EXCEL.

Capitolul VII Dispoziţii finale

Art. 30. – Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape a Olimpiadelor vor fi făcute publice numai de către preşedinţii/preşedinţii executivi/ vicepreşedinţii comisiilor care organizează etapa respectivă.

Art. 31. – (1) Elevii participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi, de regulă, de câte un profesor pentru un grup de 1 – 10 elevi.

 Profesorul delegat pentru a însoţi elevii participanţi la etapa naţională răspunde în privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa naţională a olimpiadei şi în timpul desfăşurării acesteia şi va îndeplini atribuţiile prevăzute în Anexa 8.

 În cazul în care familia unui elev doreşte să-l însoţească la etapa naţională, inspectorul de specialitate va solicita părinţilor o declaraţie pe propria răspundere, prin care aceştia iau la cunoştinţă de programul olimpiadei şi îşi asumă respectarea acestuia, precum şi supravegherea elevului. De asemenea, aceştia îşi vor suporta toate cheltuielile de masă şi cazare.

Art. 32. – (1) Toţi elevii participanţi la etapa naţională vor primi o diplomă de participare, concepută şi realizată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă.

(2) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională din fiecare judeţ/a municipiului Bucureşti vor primi o adeverinţă de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă.

Art. 33. – (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, fiecare inspector de specialitate va organiza, la nivelul inspectoratului şcolar, o întâlnire cu elevii calificaţi pentru etapa naţională, cu profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor minori, în vederea instruirii acestora pentru participarea la etapa naţională.

 Elevii participanţi la fiecare etapă a Olimpiadei se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul şcolar în curs, şi/sau cartea de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru demonstrarea calităţii de elev şi verificarea identităţii concurenţilor.

 Elevii participanţi la etapa naţională a olimpiadei vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiţiei.

Art. 34. – (1) Elevii participanţi la etapa naţională a olimpiadei au obligaţia de a respecta normele de comportare stabilite, suportând consecinţele stipulate în Art. 64 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în cazul comiterii de abateri.

 Indiferent de rolul în cadrul Olimpiadelor, profesorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea etapelor olimpiadei care vor încălca deontologia profesională vor fi sancţionaţi conform precizărilor Art. 67 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

 Sancţiunile aplicate profesorilor şi elevilor se stabilesc în urma analizei faptelor şi se consemnează într-un proces-verbal, ca decizii asumate de Comisia Centrală a Olimpiadelor şi de preşedintele acesteia.

 Comisia Centrală a Olimpiadelor are obligaţia de a înştiinţa, în scris, MECTS – DGEÎTPV despre eventualele sancţiuni aplicate elevilor/profesorilor.

 Inspectorii generali din MECTS – DGEÎTPV vor informa, în scris, inspectoratele şcolare judeţene despre sancţiuni aplicate elevilor/profesorilor.